Δελτίο Τύπου – Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016

Αθήνα,  25 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.  για την «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Κομισιόν με την «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2016» ασκεί σφοδρή κριτική για τις εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια και καταγράφει οπισθοδρόμηση στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το 2010 (βλέπε [1], [2]).

Η Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α) διαμόρφωσε και δημοσίευσε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, και ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών για την επίτευξη ουσιαστικής συναίνεσης μεγάλης κλίμακας στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο για ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Παιδεία, την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη της χώρας.

Η σφοδρή κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπαιδευτικές πολιτικές των δύο τελευταίων χρόνων που έφεραν πίσω την Παιδεία, καταργώντας μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης  μας βρίσκει σύμφωνους και δυναμώνει τη φωνή και τις προσπάθειές μας για ολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για:

 • την υλοποίηση του Νέου Σχολείου με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση που στηρίζεται στη φιλοσοφία της ΕΕ για το Σχολείο του 21ου αιώνα (Europe, 2020),
 • την επαναφορά και γενίκευση του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στα Δημοτικά με Ξένες Γλώσσες, Τέχνες και Πληροφορική, με ομίλους μαθητών για κοινωνικές δράσεις,
 • την υλοποίηση του Νέου Λυκείου με  τα Νέα Προγράμματα Σπουδών και Εθνικό Απολυτήριο, που στηρίχτηκε στις κατευθύνσεις της ΕΕ για το Σχολείο του 21ου αιώνα (Europe 2020) και προέκυψε από το διάλογο, που διεξήχθη στα πλαίσια Διακομματικής Επιτροπής (2012) της Βουλής των Ελλήνων,
 • τη θέσπιση νέου συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με μείωση των εξεταστικών διαδικασιών και με την ένταξη νέων μορφών αξιολόγησης στη Λυκειακή βαθμίδα για το σύνολο των υποψηφίων, καθώς και με την ουσιαστική συμμετοχή των ΑΕΙ στη θέσπιση κριτηρίων εισόδου και στον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων,
 • την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων διαμορφωμένης όμως με λογική, σύνεση και επαγγελματισμό,
 • την πολιτική προτεραιότητα στο σχεδιασμό και την καταξίωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευση, που στηρίζει την Ανάπτυξη και προετοιμάζει τους νέους για την είσοδό τους στην ενεργό επαγγελματική και κοινωνική ζωή και τη σύνδεσή της με το εργασιακό και αναπτυξιακό περιβάλλον καθώς και στην εφαρμογή του θεσμού της Μαθητείας στο εργασιακό περιβάλλον,
 • την αναδιαμόρφωση του Σχολικού Χάρτη της χώρας, ώστε να δημιουργηθούν Σχολεία εύρωστα, που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υποδομές αλλά και τον απαραίτητο αριθμό μαθητών, ώστε να λειτουργούν παιδαγωγικά και να εφαρμόζουν άρτια το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα,
 • την ενίσχυση της αυτονομίας της Σχολικής Μονάδας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συστήματος λογοδοσίας και την αναβάθμιση της εποπτείας,
 • την επαναφορά και γενίκευση του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας  και εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με στόχο τη βελτίωση και την ποιότητα,
 • τον ανασχεδιασμό της αρχικής Επαγγελματικής και Παιδαγωγικής Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών με άνοδο του επιπέδου πιστοποιημένων προσόντων για τους Εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστημιακό Πτυχίο στον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών,
 • τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
 • την επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης με ενιαίες πρακτικές, με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα ,
 • τον ορθολογικό ανασχεδιασμό του Πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας σε επιστημονικό και τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με το βλέμμα στις διεθνείς καλές πρακτικές για την ενσωμάτωση και αξιοποίησή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
 • τη δημιουργία σταθερού, μακροπρόθεσμου και αξιοκρατικού περιβάλλοντος χρηματοδότησης της έρευνας, αξιοποιώντας επιτελικά τους άριστους της ερευνητικής κοινότητας της χώρας και σε συνεργασία με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που συνιστούν τον παραγωγικό ιστό της χώρας,
 • τη δημιουργία πλαισίου και προϋποθέσεων για την ενσωμάτωση των νέων Ελλήνων επιστημόνων στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη,
 • την εφαρμογή της διαρκούς αξιολόγησης και λογοδοσίας της Πανεπιστημιακής κοινότητας ως εργαλείων αναβάθμισης της Παιδείας και της Έρευνας,
 • την πλήρη επαναφορά των αρχικώς προβλεπόμενων στον νόμο 4009/2011 αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Ιδρύματος, θεσμού που συμπυκνώνει την αυτονομία των Πανεπιστημίων και εγγυάται την ανεξαρτησία τους από τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές της κεντρικής εξουσίας,
 • την άμεση προκήρυξη εκλογών για τα νέα Συμβούλια των ΑΕΙ και ΤΕΙ,
 • την άμεση προώθηση προς το ΣτΕ των σχεδίων Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση ΝΠΙΔ στα Πανεπιστήμια, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής τους, με σκοπό την αξιοποίηση και διαφανή διαχείριση της περιουσίας των Πανεπιστημίων, φυσικής και πνευματικής,
 • την άμεση σύνταξη και εφαρμογή Οργανισμών και Εσωτερικών Κανονισμών στα ΑΕΙ με στόχο τη διαφάνεια, τη διασφάλιση της αξιοκρατίας στη λειτουργία τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινου δυναμικού τους.

Η Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνεις της Κομισιόν, αναπτύσσει ένα σχέδιο δράσεων διαλόγου και προτάσεων με την εκπαιδευτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, με κόμματα και κινήσεις πολιτών, με πολιτικές προσωπικότητες και με την κοινωνία ευρύτερα για τη διαμόρφωση της βάσης για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Παιδεία, την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη της χώρας.

Σε αυτή την προσπάθεια καλούμε όλες τις δυνάμεις να συμβάλλουν δημιουργικά, ώστε η Παιδεία να τεθεί σε προτεραιότητα στην κοινωνία και την Πολιτεία.

Αναφορές:

[1] Εκθεση "καταπέλτης" για αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επιλογή Διευθυντών Σχολείων,  κ.α,  ESOS, 2016–11- 22,

 http://www.esos.gr/arthra/47594/ekthesi-katapeltis-gia-axiologisi-ekpaideytikon-epilogi-dieythynton-sholeion-nomo-gia

[2]  Έκθεση για τα ΑΕΙ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), ESOS, 2016 11 22,

 http://www.esos.gr/arthra/47593/ekthesi-gia-ta-aei-apo-tin-eyropaiki-epitropi-komision

Κοινοποίηση:

 • Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδος κυρίου Αλέξη Τσίπρα, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19,  Τ.Κ. 106 74,   ΑΘΗΝΑ.
 • Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πειραιώς 62,  Μοσχάτο 183 46,  proedros@nd.gr
 •  Κύριο Δημήτριο Κουτσούμπα, Γ.  Γραμματέα  ΚΕ ΚΚΕ, Λεωφόρος Ιωνίας 145, Νέα Ιωνία ΤΚ 142 31, Αττική
  mailbox@kke.gr
 • Κυρία Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρο Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα, pasok@pasok.gr 
 • Κύριο Σταύρο Θεοδωράκη,  Πρόεδρο “TO ΠΟΤΑΜΙ”, Σεβαστουπόλεως 22, Αθήνα   info@topotami.gr
 • Κύριο Βασίλειο Λεβέντη, Πρόεδρο Ένωσης Κεντρώων, Καρόλου 28, Αθήνα 104 37, athens@antidiaploki.gr  
 • Κύριο Πάνο Καμμένο, Πρόεδρο “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”, Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196,  17671  Καλλιθέα, http://www.anexartitoiellines.gr   
 • Ομ. Καθηγητή Κώστα Γαβρόγλου,  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  minister@minedu.gov.gr
 • Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  fotakis@iesl.forth.gr
 • Κύριο Κώστα Ζουράρι, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  konstantinos.zouraris@gmail.com
 • Καθηγητή Γιάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  gengram@minedu.gov.gr
 • Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
 • Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
 • Τμήμα Παιδείας Κομμάτων του Κοινοβουλίου
 • Πρόεδρο  ΑΔΙΠ,   Καθηγήτρια Νικολέτα Χ. Παϊσίδου,  adipsecretariat@hqaa.gr
 • Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
 • Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
 • Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων secretary@synodos-ek.gr
 • Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
 • Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων
 • Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
 • Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, Καθηγητή Εφαρμογών Απόστολο Κοκκόση, akokkos@teipir.gr
 • Πρόεδρο ΕΕΕ, Δρ.  Μαρία Κωνσταντοπούλου, mkonstan@bio.demokritos.gr
 • Ομοσπονδίες & Συλλόγους Επιστημονικού, Εργαστηριακού και Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ
 • ΜΜΕ

 

Δελτίο Τύπου (pdf)

Share