Προτάσεις για τη Διακυβέρνηση των Πανεπιστημίων

Αθήνα,  12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021

Τα κεντρικά όργανα Διακυβέρνησης των Πανεπιστημίων είναι (Α) το Συμβούλιο Ιδρύματος (ΣΙ) και (Β) η Σύγκλητος. 

Α. Συμβούλιο Ιδρύματος

 1. Το ΣΙ εκπονεί την (ανανεούμενη) Στρατηγική του Ιδρύματος, η οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τα εκτελεστικά όργανα και αποτελεί οδηγό για όλες τις Σχολές, τα Τμήματα και τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
 2. Το ΣΙ ασκεί εποπτεία των εκτελεστικών οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο εφαρμογής της Στρατηγικής του Ιδρύματος.
 3. Το ΣΙ δεν ασχολείται με καθημερινά ζητήματα Διοίκησης του Ιδρύματος. Οι εκτελεστικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις σε επίπεδο Ιδρύματος, από τους Κοσμήτορες σε επίπεδο Σχολής, από τους Προέδρους Τμημάτων και τους Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών.
 4. Το ΣΙ επιλέγει (και παύει υπό προϋποθέσεις) τα επιλεγμένα εκτελεστικά όργανα του Ιδρύματος (Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες, Γραμματέα).
 5. Το ΣΙ είναι πολυμελές. Το πλήθος των μελών μπορεί να εξαρτάται από το μέγεθος του Ιδρύματος, αλλά σε κάθε περίπτωση κυμαίνεται μεταξύ 11-15 προσώπων.
 6. Το ΣΙ εξυπηρετείται γραμματειακά και υποστηρίζεται διοικητικά από επαρκή Γραμματεία.
 7. Το ΣΙ αποτελείται από εσωτερικά και εξωτερικά μέλη, με σαφή πλειοψηφία των εξωτερικών μελών. Η ιδιότητα του εξωτερικού μέλους δεν συνεπάγεται εργασιακή σχέση με το Ίδρυμα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΣΙ είναι εξωτερικά μέλη.
 8. Τα εξωτερικά μέλη του ΣΙ είναι πρόσωπα με αναμφισβήτητο κύρος και κοινωνική καταξίωση (δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος) και με ευρύτερο όραμα και γνώσεις για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου Ιδρύματος. Πρέπει να μιλούν την ελληνική γλώσσα. Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία, κατά προτίμηση διεθνής, αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα, στις τέχνες ή το οικονομικό γίγνεσθαι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα, τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το Ίδρυμα την τελευταία οκταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι ομότιμοι και συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι.
 9. Τα εξωτερικά μέλη του ΣΙεκλέγονται από ένα ολιγομελές (5-7 μέλη) σώμα εκλεκτόρων, που αναδεικνύεται με εκλογή από όλα τα μέλη ΔΕΠ. Εκτός της εκλογής, το σώμα εκλεκτόρων έχει την ευθύνη  της αναζήτησης και προσέλκυσης κατάλληλων υποψηφίων. Τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος δύνανται να υποδείξουν υποψήφια μέλη του ΣΙ, υποβάλλοντας σχετική τεκμηριωμένη πρόταση στο σώμα των εκλεκτόρων. Εφόσον κάποιος υποψήφιος προταθεί από συγκεκριμένο ποσοστό (π.χ. 10%) των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στους υποψήφιους, που θα εξετάσει το σώμα των εκλεκτόρων.
 10. Τα εσωτερικά μέλη του ΣΙ είναι ο Πρύτανης, ο Γραμματέας του Ιδρύματος, ένας εκλεγόμενος εκπρόσωπος των φοιτητών, και δύο εκλεγόμενοι καθηγητές του Ιδρύματος.

Β. Σύγκλητος

 1. Η Σύγκλητος έχει αρμοδιότητες επί ακαδημαϊκών θεμάτων. Αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες, τον Γραμματέα του Ιδρύματος, ένα εκλεγόμενο εκπρόσωπο των φοιτητών και δύο εκλεγόμενους καθηγητές του Ιδρύματος.

Γ. Πρύτανης

 1. Ο Πρύτανης επιλέγεται με διεθνή προκήρυξη. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: άριστες διοικητικές, οργανωτικές, ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες· εμπειρία σε διοικητικές θέσεις ακαδημαϊκών ιδρυμάτων· σημαντικό ακαδημαϊκό έργο, που να έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης· αποδεδειγμένες ικανότητες συνεργασίας σε ακαδημαϊκό περιβάλλον καθώς και πρόταση στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι καταθέτουν την υποψηφιότητά τους, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις τους για τη στρατηγική του Ιδρύματος. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από ειδική επιτροπή επιλογής, που αποτελείται από διεθνώς καταξιωμένους ακαδημαϊκούς με εμπειρία διοίκησης ακαδημαϊκών μονάδων. Η επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο Ιδρύματος και υποβάλλει την πρότασή της στο Συμβούλιο Ιδρύματος.
 2. Ο Πρύτανης προτείνει  τους Αντιπρυτάνεις στο ΣΙ, το οποίο τους ορίζει.
 3. Μεταβατικά, οι υπηρετούντες Πρυτάνεις ολοκληρώνουν τη θητεία τους, ασκώντας τις αρμοδιότητες, που θα τους έχει ορίσει ο  νέος  νόμος.

Δ. Κοσμήτορες

 1. Οι Κοσμήτορες είναι καθηγητές της Σχολής και επιλέγονται με εσωτερική προκήρυξη. Οι υποψήφιοι καταθέτουν την υποψηφιότητά τους, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις τους για τη στρατηγική ανάπτυξης της Σχολής τους. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από ειδικές επιτροπές επιλογής, που αποτελούνται από καθηγητές της οικείας Σχολής. Οι επιτροπές ορίζονται από το Συμβούλιο Ιδρύματος και υποβάλλουν την πρότασή τους στο Συμβούλιο Ιδρύματος.
 2. Μεταβατικά, οι υπηρετούντες Κοσμήτορες ολοκληρώνουν τη θητεία τους, ασκώντας τις αρμοδιότητες, που θα τους έχει ορίσει ο νέος  νόμος.

Ε. Γραμματέας του Ιδρύματος

 1. Ρυθμίσεις ανάλογες μ’ εκείνες για την επιλογή του Πρύτανη εφαρμόζονται και για την επιλογή του Γραμματέα του Ιδρύματος.
 2. Όλες οι εκλογές εκπροσώπων στα όργανα γίνονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιοι όλα τα μέλη του αντιστοίχου εκλεκτορικού σώματος (καθηγητών, φοιτητών).

 

Share