Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

05  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών χωρίς την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολικών αιθουσών  και της διδασκαλίας

Η Υπουργός Παιδείας και το ΙΕΠ παρουσιάζουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών σε 166 γνωστικά αντικείμενα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου (6/12 – 9/12) στον εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας. Παράλληλα, το ΙΕΠ έχει ενεργοποιήσει το μητρώο επιμόρφωσης σε πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τελικό στόχο να επιμορφώσει μαζικά πλήθος εκπαιδευτικών και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούν να διαφοροποιούν διδακτικούς στόχους, στρατηγικές και περιεχόμενο συμβαδίζοντας με την φιλοσοφία των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών: μετάβαση από τη διδασκαλία στην μάθηση και έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις επιδόσεις των μαθητών/τριών (συνοδευτική ανακοίνωση ΙΕΠ).

Διαπιστώνεται για άλλη μία φορά πως οι διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής ξεκινούν μεγαλόπνοες αλλαγές σχεδιασμένες από το «κέντρο», την κορυφή της ιεραρχίας χωρίς να έχουν προνοήσει για τις προϋποθέσεις επιτυχίας των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζονται για το σχολείο, τη διδασκαλία, τον εκπαιδευτικό και τον/την μαθητή/τρια.

Είναι άξιο απορίας, λοιπόν, πώς θα μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν τις νέες αλλαγές και να πειραματιστούν σ’ αυτές, όταν τα Δημόσια Σχολεία λειτουργούν ακόμη στην πλειοψηφία τους με μαυροπίνακες και οι ΗΥ αποτελούν εξοπλισμό -στην καλύτερη των περιπτώσεων-  των αιθουσών ΤΠΕ  (βλέπε, [1]). Οι αίθουσες διδασκαλίας δεν έχουν εποπτικά μέσα για να στηρίξουν την διαφοροποίηση και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιμορφωθεί έτσι ώστε να μετασχηματίσουν την παραδοσιακή βερμπαλιστική διδασκαλία με το ένα σχολικό εγχειρίδιο σε στρατηγικές μάθησης με την αξιοποίηση πολλαπλών πηγών και μέσων. Ποια διαφοροποίηση θα μπορέσουν να εφαρμόσουν, όταν απουσιάζουν προβολικά  και διαδραστικοί πίνακες από τις Σχολικές Μονάδες;

Ο εξοπλισμός των Δημόσιων Σχολείων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούνται εδώ και χρόνια κονδύλια της ΕΕ για την αναβάθμιση όλων των Δημόσιων Σχολείων, τη στιγμή που η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών έχει προχωρήσει σημαντικά στην ψηφιακή αναβάθμιση των σχολικών αιθουσών.

Θεωρούμε πως για την επιτυχία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, του «πολλαπλού βιβλίου», της ελληνικής PISA  και του διδακτικού μοντέλου που θέλουν να προωθήσουν, η ψηφιακή αναβάθμιση των Σχολείων αποτελεί άμεση προτεραιότητα και βασική προϋπόθεση συντεταγμένη με τις προτεραιότητες του ψηφιακού προγραμματισμού της ΕΕ 2021-2027 (βλέπε, [2]).

Για να μην πέσει άλλη μία μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο κενό, προτείνουμε:

  1. Τον εξοπλισμό των σχολικών αιθουσών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης με ΗΥ, προβολικά και διαδραστικούς πίνακες, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για τον σχεδιασμό στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης συντεταγμένων με την φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών.
  2. Αναβάθμιση των ταχυτήτων ίντερνετ στα Δημόσια Σχολεία, αναγκαία συνθήκη για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας τόσο σε δια ζώσης διδασκαλίες όσο και σε εξ αποστάσεως λειτουργία σχολικών τάξεων και υποστήριξης απόντων μαθητών/τριών.
  3. Μαζική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην χρήση των ψηφιακών εποπτικών μέσων και την ένταξή τους σε διαφοροποιημένα σενάρια διδασκαλίας με μικτό σχήμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και MOOC (MassiveOnlineOpenCourses)
  4. Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών στα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Καθηγητικών Σχολών των ελληνικών Πανεπιστημίων με την δημιουργία θέσεων -μελών ΔΕΠ στο επιστημονικό πεδίο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και της Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων με κύριο άξονα την αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών μέσων.
  5. Την αναβάθμιση του μοντέλου των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών, που προετοιμάζονται για διδασκαλία σε σχολικές τάξεις, με την υποχρεωτική ετήσια πρακτική ως βοηθοί εκπαιδευτικοί σε αίθουσες διδασκαλίας.

Εκ μέρους του Διοικητικού  Συμβουλίου

Καθηγητής Νικόλαος Μ.  Σταυρακάκης                                       Δρ.  Μιχάλης Καθαράκης

                 Πρόεδρος                                                                               Γενικός Γραμματέας

Συνημμένα:

[1]  Education and Training Monitor 2020: a focus on digital education in Greece

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/greece.html#

[2]  Digital Education Action Plan (2021-2027)

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

Share