ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Σήμερα, καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο με ευθύτητα και με ειλικρίνεια τις απόψεις μας για την υφιστάμενη κατάσταση της εκπαίδευσης και για τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον.

Οι νέοι άνθρωποι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των πολύμορφων κοινωνιών χρειάζονται πολύ ευρύτερες γνώσεις, ικανότητες/δεξιότητες και αξίες απ’ ό,τι χρειάστηκαν ποτέ στο παρελθόν. Πολλοί θα δουλέψουν σε επαγγέλματα που σήμερα δεν υπάρχουν καν. Όλοι θα χρειαστεί να μάθουν ξένες γλώσσες, πολλοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με προβλήματα που θα απαιτούν διαπολιτισμικές λύσεις, θα κληθούν να επιδείξουν αυξημένη επιχειρηματικότητα. Η τεχνολογία θα συνεχίσει να αλλάζει τον κόσμο με τρόπο που είναι σήμερα δύσκολο να φανταστούμε. Προκλήσεις που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη θα χρειαστούν ριζικές προσαρμογές. Σε αυτόν τον ολοένα πιο πολύπλοκο κόσμο η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η δυνατότητα κάποιος να συνεχίζει να μαθαίνει όλη του τη ζωή θα έχει την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι συγκεκριμένοι γνωστικοί τομείς, που αναμένεται να καταστούν παρωχημένοι. Η διά βίου εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί τον κανόνα. Σε αυτά τα συμπεράσματα συμπυκνώνεται η ευρωπαϊκή προοπτική στην εκπαίδευση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εύλογα τίθεται το ερώτημα αν το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης προετοιμάζει με επάρκεια τα παιδιά μας για το δικό τους αύριο. Αν οι πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων είναι προσαρμοσμένες και ανοικτές να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών με στόχο την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τη συνεχή άνοδο του μορφωτικού επιπέδου όλης της κοινωνίας. Αν η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαμορφώνει ελεύθερα σκεπτόμενους, κοινωνικά υπεύθυνους, με δημοκρατικό φρόνημα, βαθιά μορφωμένους πολίτες και, ταυτόχρονα, άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες ικανούς να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στο παγκόσμιο στερέωμα μέσα στο οποίο αναπότρεπτα θα κληθούν να δημιουργήσουν.

Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. μελετώντας την εκπαιδευτική πραγματικότητα στη χώρα μας, την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα και φιλοσοφία, τις αλλαγές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια σε πετυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και την προσπάθεια για μια ποιοτική, συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2010, καταθέτει πρόταση συνολικού σχεδίου για τις μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρωταρχικός στόχος αυτού του σχεδίου είναι να οδηγήσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα στο να διαπαιδαγωγεί και να εκπαιδεύει σκεπτόμενους και όχι αποστηθίζοντες, άρα και ελεύθερους, δημιουργικούς και κοινωνικά υπεύθυνους πολίτες για την αυριανή Ελλάδα. Πολίτες μορφωμένους, αλλά και ικανούς να συνεχίζουν να μορφώνονται και μετά το πέρας της τυπικής εκπαιδευτικής τους διαδρομής.

Το όραμά μας είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα ελκυστικό και καινοτόμο, ένα σύστημα παρέχει μόρφωση και προάγει το διάλογο και τη δημοκρατία, ένα σύστημα μοχλός ανάπτυξης της χώρας.

Οραματιζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που κατανοεί το διεθνές περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν οι νέοι μας και προνοεί για τη μετάδοση σ’ αυτούς όλων των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να ζήσουν σε αυτό, να δημιουργούν και να διακρίνονται.

Στόχος μας είναι οι νέες γενιές να είναι ενεργοί πολίτες, κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και έτοιμοι να θέσουν την Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της Ευρώπης και του κόσμου.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υπέρβαση της μεγαλύτερης κρίσης στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας απαιτεί -μεταξύ των άλλων- την πλήρη ενεργοποίηση, ουσιαστική συνεργασία και σύμπραξη όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων της διανόησης και της επιστήμης, αλλά όχι μόνο αυτών. Γι αυτό, με την πρότασή μας αυτή επιδιώκουμε τη δημιουργία ευρειών κοινωνικών συμμαχιών, ώστε να υλοποιηθεί και να εδραιωθεί μια σοβαρή και ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.