Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΠΑΙΔΕΙΑ και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.) αποσκοπεί αφενός μεν να συμβάλει στην προσπάθεια μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας κατά τρόπο ολοκληρωμένο, σύγχρονο και σύμφωνο με τις διεθνείς εξελίξεις («Καθολική Μεταρρύθμιση Παιδείας»), ώστε αυτό να διαπαιδαγωγεί και να εκπαιδεύει σκεπτόμενους άρα και ελεύθερους, δημοκρατικούς, δημιουργικούς και κοινωνικά υπεύθυνους πολίτες, συγχρόνως, όμως, ικανούς να συνεχίζουν να μορφώνονται και μετά το πέρας της τυπικής εκπαιδευτικής τους διαδρομής, αφετέρου δε να επιτύχει, για την ως άνω «Καθολική Μεταρρύθμιση Παιδείας» και για την υπέρβαση της μεγαλύτερης κρίσης στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας, την πλήρη ενεργοποίηση, ουσιαστική συνεργασία και σύμπραξη όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου που προέρχονται από όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, από τους χώρους της εργασίας, της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, της επιστήμης και του πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, να συμβάλει:

(α) στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου» για την Παιδεία, την Έρευνα, την Καινοτομία, τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη της χώρας, όπου ως «εθνικό» νοείται εκείνο που συγκεντρώνει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συναίνεση,

(β) στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος ελκυστικού και καινοτόμου, ενός συστήματος που προάγει την αριστεία, το διάλογο και τη δημοκρατία, που θα συνιστά μοχλό ανάπτυξης της χώρας, με αμφίδρομη όμως επικοινωνία μεταξύ Παιδείας και Ανάπτυξης,

 (γ) στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς ενεργών πολιτών, κατάλληλα εκπαιδευμένων, ικανών να αντιμετωπίσουν τις οποιεσδήποτε προκλήσεις και έτοιμων να θέσουν την Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της Ευρώπης,

(δ) στην πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων τομών σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και της έρευνας, από το προνήπιο και το νηπιαγωγείο μέχρι τις διδακτορικές σπουδές, την έρευνα και την καινοτομία,

(ε) στη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις παραγωγικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της χώρας, αλλά και με το διεθνές γίγνεσθαι κατά ένα οργανικό και συστηματικό τρόπο, διαμορφώνοντας έτσι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να κατανοεί το διεθνές περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν οι νέοι μας και να προνοεί για τη μετάδοση σε αυτούς όλων των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να ζήσουν σε αυτό, να δημιουργούν και να διακρίνονται,

(στ) στην ανάπτυξη ενός μαζικού κινήματος στήριξης, αποτελούμενου από το δημιουργικό κομμάτι των λειτουργών της Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, τη μεγάλη πλειονότητα των επιμελών και εργατικών μαθητών και φοιτητών, τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο της αγοράς, τον άνθρωπο της επιστήμης και της ρηξικέλευθης διανόησης, την  ελληνική οικογένεια, την ελληνική διασπορά ειδικά αυτή που πρωτοπορεί και αριστεύει στην πολιτική, την επιχειρηματικότητα, την ακαδημία και τον πολιτισμό, καθώς και από μια ευρύτατη στέρεη συμμαχία των πολιτικών φορέων, που ενστερνίζονται τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, την εξωστρέφεια και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, πάνω στους κεντρικούς άξονες της πολιτικής για την Παιδεία.